รวมบทวิเคราะห์หุ้น


บทความ ล่าสุด

11 กันยายน 2560

Turnover List Watch - บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส

III และ KOOL ติด Cash Balance 6 สัปดาห์ ตามคาด ขยายเวลา PHOL-W1
          ตลาดฯประกาศ III และ KOOL ติด Cash Balance เริ่ม 11 ก.ย.-20 ต.ค.60
          นอกจากนี้ได้ประกาศขยายเวลาการใช้ Cash Balance สำหรับ PHOL-W1 เริ่ม 11-29 ก.ย.60
          ด้านหลักทรัพย์กลับมาใช้มาร์จินวันนี้เป็นวันแรกได้แก่ ECL, ECL-W2, LOXLEY-W เนื่องจากตลาดฯไม่ได้ประกาศขยายเวลาการใช้ Cash Balance จึงอาจมีการเก็งกำไรได้
          ด้านหลักทรัพย์หมดอายุการใช้ Cash Balance สัปดาห์นี้ 15 ก.ย.60 คือ EPCO-W2, GUNKUL-W, SEAOIL-W และ WAVE-W1 อาจมีการเก็งกำไรล่วงหน้า แต่อาจต้องระวังตลาดฯกลับมาประกาศขยายเวลาการใช้ Cash Balance ต่อไปได้
 
          นักวิเคราะห์ : สมบัติ  เอกวรรณพัฒนา : sombata@th.dbsvickers.com
 
          โดย บจ.หลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) ประจำวันที่ 11 ก.ย. 2560
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
          เอกสารฉบับนี้จัดทำโดยฝ่ายวิจัยหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด โดยอยู่บนพื้นฐานวิชาชีพการวิเคราะห์หลักทรัพย์ และอาศัยข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อว่าน่าเชื่อถือ อย่างไรก็ตาม ผู้จัดทำไม่รับประกันความครบถ้วน และความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ความคิดเห็นที่ผู้จัดทำแสดงในเอกสารฉบับนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ เอกสารฉบับนี้จัดทำเพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลโดยทั่วไปเท่านั้น คำแนะนำที่ ปรากฎในเอกสารนี้ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้เฉพาะเจาะจงสำหรับการลงทุน และการลงทุนที่ต้องการแนะนำโดยเฉพาะเจาะจง ซึ่งท่านควรขอรับคำแนะนำจากที่ปรึกษาด้านกฎหมายหรือจากที่ปรึกษาด้านการเงินต่างหาก ผู้จัดทำไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น หรือที่เกิดขึ้นโดยตรง หรือเป็นผลต่อเนื่องที่อาจเกิดขึ้น หรือที่เกิดขึ้นจากการใช้เอกสารนี้ หรือจากการติดต่อสื่อสารภายหลังเกี่ยวกับเอกสารนี้ เอกสารฉบับนี้ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการเสนอขาย และ/หรือชักจูงให้ซื้อ หรือขายหลักทรัพย์ใดๆ บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด กรรมการ เจ้าหน้าที่ และพนักงาน ของบริษัทหลักทรัพย์ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด อาจดำรงตำแหน่งหรือมีส่วนได้เสีย และอาจเข้าทำรายการเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ระบุในเอกสารฉบับนี้ รวมถึงอาจดำเนินการในลักษณะเป็นตัวแทนนายหน้าที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษาการลงทุน ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือบริการทางการเงินหรือการลงทุนอื่นๆ ที่เกี่ยวกับบริษัทดังกล่าว ทั้งนี้การนำข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในเอกสารฉบับนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนไปทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข หรือนำออกเผยแพร่แก่สาธารณชนจะต้องได้รับความยินยอมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทก่อน
 

บทความย้อนหลัง

Scroll To Top