Editor’s Talk


บทบรรณาธิการ ล่าสุด

10 ตุลาคม 2560 | โดย : ชาคร หนูคงใหม่

เปิดหัวใจผู้ว่าธปท.กับการทำงานบนพื้นฐานความพอเพียง

“หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 พระราชทานให้คนไทย เป็นหลักที่วิเศษมาก และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ในทุกมิติทั้งการใช้ชีวิต   การทำธุรกิจ  องค์กรภาครัฐ  ชุมชน  และสังคม ก็สามารถนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ได้” นายวิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย กล่าว

ในส่วนของธนาคารกลาง หลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักที่ธนาคารกลางต้องตระหนักตลอดเวลา หน้าที่หลักของธนาคารกลางคือ การรักษาเสถียรภาพ การรักษาต้องมีควบคู่ทั้ง 3 มิติสำคัญ ประกอบด้วย ความสมเหตุสมผล ความพอประมาณ และ การสร้างภูมิคุ้มกันให้เหมาะสม ทั้ง 3 เรื่องถือเป็นหัวใจที่ธนาคารกลางต้องใช้เป็น 3 เสาหลักในการสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ และต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของการรู้ลึก รู้จริง รู้รอบ มีคุณธรรมที่เหมาะสม

ยกตัวอย่าง ความสมเหตุสมผลในการทำหน้าที่ของธนาคารกลาง ที่มีผู้คนมากมายได้รับประโยชน์ และ เสียประโยชน์จากการตัดสินใจดำเนินนโยบาย เช่น การตัดสินใจเรื่องดอกเบี้ย ที่มีทั้งผู้ฝากเงินและผู้กู้เงิน อัตราแลกเปลี่ยน ถ้าเงินบาทแข็งค่าผู้นำเข้าจะได้ประโยชน์ แต่ผู้ส่งออกอาจไม่พอใจ หรือเสียประโยชน์ เพราะฉะนั้นการทำงาน การตัดสินใจที่มีผู้เกี่ยวข้องมากมาย ธนาคารกลางจึงต้องหาจุดสมดุลที่เหมาะสม มีเหตุผล คำนึงถึงผู้ที่เกี่ยวข้องรอบด้านอย่างมีเหตุมีผล ซึ่งตรงนี้ถือเป็นหน้าที่ของธนาคารกลาง

ความพอประมาณ  การรักษาเสถียรภาพทุกเรื่อง การติดสินใจเรื่องอะไรก็แล้วแต่ ต้องคำนึงถึงผลข้างเคียง ป้องกันไม่ให้เศรษฐกิจพัฒนาแบบสุดโต่ง เรามีบทเรียนจากวิกฤติเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมา ระยะสั้นอาจมีผู้ได้ประโยชน์จากผลตอบแทน แต่ในระยะยาวต้องดูผลข้างเคียงที่เกิดขึ้น ดังนั้น หลักคิดเรื่องพอประมาณจึงมีความสำคัญมากทีจะใช้รักษาเสถียรภาพ

การส้างความคุ้มกัน ในภาวะตลาดเงิน ตลาดทุนมีความเชื่มอโยงกันและผันผวนสูง การสร้างภูมิคุ้มกันถือเป็นหัวใตของการทำงาน และการสร้างภูมิคุมกันต้องทำในหลายมิติในระบบเศรษฐกิจ ทุนสำรองระหว่างประเทศต้องมีเพียงพอ สามารถรองรับการดำเนินงานและความผันผวนของตลาดเงินตลาดทุน การเคลื่อนไหวของเงินทุนภายนอกประเทสไทน เพราะเมื่อเกิดปัญหาจะได้ไม่กระทบต่อภาพรวม

3 เสาหลักของเศรษฐกิจพอเพียง ความสมเหตุสมผล ความพอประมาณ การสร้างภูมิคุ้มกัน เป็นหัวใจของการทำงานของธนาคารกลาง ทุกธนาคารต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานความรู้ รู้สึก รู้จริง รู้รอบ รู้ทัน เท่าทันความเปลี่ยนแปลงที่ต้องตั้งอยู่บนคุณธรรมที่เหมาะสม มองประโยชน์ของคนไทยและส่วนรวม นั่นถือเป็นพื้นฐานของคุณธรรมสำคัญที่เราต้องนึกถึง

ดังนั้นจึงบอกได้ว่า หลักปรัชญาเป็นหลักที่วิเศษมาก และทุกวันนี้ถือเป็นเรื่องดีที่ในแวดวงต่างประเทศ ได้นำเรื่องการพัฒนาสู่ความยั่งยืน นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช่ การนำรูปแบบการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาเป็นตัวอย่างในการทำงาน เพราะเป็นตัวอย่างที่จับต้องได้ หลายประเทศได้มาศึกษาและแสดงให้เห็นว่าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9สามารถนำมาพัฒนาและใช้ได้จริง

บทบรรณาธิการย้อนหลัง

24 พฤศจิกายน 2559 | โดย : ชาคร หนูคงใหม่
11 ตุลาคม 2559 | โดย : ชาคร หนูคงใหม่
7 เมษายน 2559 | โดย : ชาคร หนูคงใหม่
23 กุมภาพันธ์ 2559 | โดย : ชาคร หนูคงใหม่
8 กุมภาพันธ์ 2559 | โดย : ชาคร หนูคงใหม่
27 มกราคม 2559 | โดย : ชาคร หนูคงใหม่
16 พฤศจิกายน 2558 | โดย : ชาคร หนูคงใหม่
Scroll To Top