เศรษฐกิจการเงินการลงทุน


2 พฤศจิกายน 2560

“พาณิชย์”จ่อเปิดตัวดัชนีชี้วัดภาคบริการของไทยเป็นครั้งแรกของประเทศ

น.ส.พิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าการจัดทำดัชนีภาคบริการของไทย ตามนโยบายของนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ว่า ขณะนี้การจัดทำดัชนีชี้วัดภาคบริการของไทย (Trade in Services Performance and Potential Index : TSPPI) ใกล้เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยจะเป็นการจัดทำดัชนีชี้วัดภาคบริการรายเดือน และถือเป็นครั้งแรกที่มีดัชนีชี้วัดดังกล่าว เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินกิจกรรม รวมทั้งแนวโน้มของภาคบริการในประเทศ ทั้งในภาพรวมและรายสาขาย่อย ซึ่งจะนำไปสู่การกำหนดแนวทางพัฒนาภาคบริการของทั้งภาครัฐและเอกชนได้อย่างเหมาะสมต่อไป
          สำหรับดัชนีชี้วัดภาคบริการของไทย จะเก็บดัชนีจาก 13 สาขา ได้แก่ 1.การก่อสร้าง 2.การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์ 3.การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า 4.ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร 5.ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร 6.กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย 7.กิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ 8.กิจกรรมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และกิจกรรมทางวิชาการ 9.กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน 10.การศึกษา 11.กิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์ 12.ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ และ 13.กิจกรรมการบริการด้านอื่นๆ
          ส่วนการคำนวณดัชนี จะใช้ตัวชี้วัดใน 2 มิติ คือ 1.มิติด้าน Performance ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ มูลค่ายอดขาย จำนวนแรงงาน จำนวนนิติบุคคลจดทะเบียนจัดตั้งใหม่สุทธิ มูลค่าทุนจดทะเบียนนิติบุคคลจัดตั้งใหม่สุทธิ ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) ภาคการค้าและบริการ และ 2.มิติด้าน Potential & Confidence ประกอบด้วย 6 ตัวชี้วัด ได้แก่ จำนวนนิติบุคคลจดทะเบียนเพิ่มทุน มูลค่าทุนจดทะเบียนนิติบุคคลเพิ่มทุน จำนวนโครงการที่ยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุน มูลค่าเงินลงทุนที่ขอรับการส่งเสริมการลงทุน ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการเอสเอ็มอีภาคการค้าและบริการ คาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้า และดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
          น.ส.พิมพ์ชนกกล่าวว่า ขณะนี้ สนค. กำลังอยู่ในขั้นตอนรอประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มาแสดงความเห็นต่อวิธีการคำนวณ (methodology) และการให้น้ำหนักข้อมูลเป็นครั้งสุดท้าย และคาดว่าจะเสนอให้นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พิจารณาได้ภายในประมาณกลางเดือนพ.ย.นี้ ก่อนที่จะเสนอนายสมคิดรับทราบ และจากนั้น สนค. จะกำหนดวันที่แถลงเป็นประจำทุกเดือนต่อไป
          ทั้งนี้ สนค. คาดว่า ดัชนีดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม เพราะจะเป็นตัวชี้วัดที่สามารถประเมินผลการดำเนินงานและแนวโน้มภาคบริการของประเทศ ทั้งในภาพรวมและรายสาขาย่อยได้อย่างครอบคลุมและมีความทันสมัยเป็นรายเดือน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อภาคธุรกิจในการวางกลยุทธ์ทางธุรกิจ และเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานภาครัฐในการวางแผนการพัฒนาและกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยเฉพาะจะช่วยให้ไทยก้าวเข้าสู่การเป็นเศรษฐกิจภาคบริการได้อย่างมีทิศทางที่เหมาะสมและถูกต้องในอนาคต

: แสดงความคิดเห็น :

Scroll To Top