เศรษฐกิจการเงินการลงทุน


20 กรกฏาคม 2561

ธนาคารกรุงเทพกำไรสุทธิไตรมาส 2 ปี 61 ที่ 9,194 ล้านบาท

ไตรมาส 2 ปี 2561 ธนาคารกรุงเทพและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของธนาคารจำนวน 9,194 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14.3% จากไตรมาส 2 ปี 2560 โดยมีรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ จำนวน 17,573 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.1% และส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิอยู่ที่2.33%  สำหรับรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยมีจำนวน 13,667 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 19.1% สาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของกำไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ กำไรสุทธิจากเงินลงทุน และรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ ซึ่งส่วนใหญ่จากค่าธรรมเนียมจากบริการประกันผ่านธนาคารและบริการกองทุนรวม สำหรับค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานมีจำนวน 13,376 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.1 ขณะที่อัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้จากการดำเนินงานอยู่ที่ร้อยละ 42.8
         
ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2561 ธนาคารมีเงินให้สินเชื่อจำนวน 2,065,487 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.1 จากสิ้นปี 2560 จากสินเชื่อลูกค้าธุรกิจรายใหญ่ และสินเชื่อกิจการต่างประเทศ สำหรับอัตราส่วนเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพต่อเงินให้สินเชื่อรวมอยู่ที่ร้อยละ 3.5 ขณะที่เงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของธนาคารมีจำนวน 147,164 ล้านบาท ซึ่งอยู่ในระดับที่เพียงพอรองรับความไม่แน่นอนและกฎเกณฑ์ใหม่ที่จะเกิดขึ้น ตามหลักการตั้งสำรองด้วยความระมัดระวัง

: แสดงความคิดเห็น :

Scroll To Top