เศรษฐกิจการเงินการลงทุน


11 ตุลาคม 2561

KAsset เดินหน้าจ่ายปันผลกองทุน K-JP กว่า 70 ล้านบาท


      นายนาวิน อินทรสมบัติ Chief Investment Officer (รองกรรมการผู้จัดการ สายงานจัดการลงทุนต่างประเทศ)  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (บลจ.กสิกรไทย) เปิดเผยว่า บริษัทเตรียมจ่ายปันผลกองทุนเปิดเค ญี่ปุ่น หุ้นทุน (K-JP) ในอัตรา 0.20 บาทต่อหน่วย สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีรายชื่ออยู่ในสมุดทะเบียน ณ เวลา 8.00 น.  ของวันที่ 1 ตุลาคม 2561 โดยกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 12 ตุลาคม 2561 รวมทั้งสิ้น 74.29 ล้านบาท
       กองทุน K-JP มีการจ่ายปันผลนับตั้งแต่จัดตั้งกองทุนแล้วทั้งสิ้น 8 ครั้ง รวมเป็นเงินอัตรา 2.35 บาทต่อหน่วย โดยในรอบผลการดำเนินงาน 3 เดือนที่ผ่านมา (1 ก.ค. 61 - 30 ก.ย. 61) กองทุนมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (Dividend Yield) เฉลี่ยอยู่ที่ 4.7%
 

: แสดงความคิดเห็น :

Scroll To Top