เศรษฐกิจการเงินการลงทุน


6 พฤศจิกายน 2561

เอ็มเอฟ ซี เปิดจำหน่ายกองทุน M-MATECH

          นางสาวประภา ปูรณโชติ กรรมการผู้จัดการ บลจ.เอ็มเอฟซี เปิดเผยว่า เอ็มเอฟซี เสนอขายกองทุนเปิดเอ็มเอฟซีเอเชีย เทคโนโลยี (M-ATECH) โดยลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ กองทุนรวมอีทีเอฟตราสารทุนต่างประเทศ กองทุนรวมอีทีเอฟตราสารทุน ต่างประเทศ ที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเทคโนโลยี หรือบริษัทที่ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวกับการพัฒนาทางเทคโนโลยีในภูมิภาคเอเชีย โดยเฉลี่ยในรอบบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนและมีนโยบายจ่ายเงินปันผลอย่างน้อยปีละครั้ง กองทุนมีการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน และกองทุนนี้กระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมเทคโนโลยีจึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก
          หลังจากเสนอขายครั้งแรก กองทุนเปิด M-ATECH จะเปิดซื้อขายหน่วยลงทุนทุกวันทำการ ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป สำหรับผู้สนใจสามารถลงทุนขั้นต่ำครั้งแรกได้ตั้งแต่ 10,000 บาท
 

: แสดงความคิดเห็น :

Scroll To Top