เศรษฐกิจการเงินการลงทุน


8 พฤศจิกายน 2561

ออมสินออกเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ ดอกเบี้ย 1.15 – 1.45 %


 
          ธนาคารออมสิน นำเสนอผลิตภัณฑ์เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ3 ประเภท ได้แก่ “เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 4” ฝากครบ 4 เดือน อัตราดอกเบี้ย 1.15% ต่อปี (เทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.35% ต่อปี) “เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9” ฝากครบ 9 เดือน อัตราดอกเบี้ย 1.35% ต่อปี (เทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.58% ต่อปี) “เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 14” ฝากครบ 14 เดือน อัตราดอกเบี้ย 1.45% ต่อปี (เทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.70% ต่อปี) ซึ่งเงินฝากทั้ง 3 ประเภทดังกล่าว ธนาคารฯ เปิดรับฝากทั้งบุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป และนิติบุคคลทุกประเภท โดยบุคคลธรรมดาดอกเบี้ยจะได้รับการยกเว้นภาษี เปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท ฝากเพิ่มครั้งละไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท ถอนเท่าใดก็ได้ แต่ถ้าถอนหรือปิดบัญชีก่อนฝากครบกำหนด จำนวนเงินที่ถอนจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเผื่อเรียก คำนวณดอกเบี้ยเป็นรายวันจากยอดเงินฝาก ลงรับดอกเบี้ยเมื่อฝากครบกำหนด โดยจะโอนเข้าบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกที่เปิดไว้เป็นบัญชีคู่โอนเปิดรับฝากตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2561
 

: แสดงความคิดเห็น :

Scroll To Top