เศรษฐกิจการเงินการลงทุน


8 กรกฏาคม 2562

ธนาคารออมสิน ออกผลิตภัณฑ์ประกันภัยเดินทางต่างประเทศ


          นาย ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ทางธนาคารออมสินร่วมกับบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ “ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศผ่าน Mobile Banking (MyMo)” เพื่อให้ลูกค้าสามารถซื้อประกันการเดินทางต่างประเทศได้ทุกที่ทุกเวลา มีระยะเวลาประกันภัยให้ลูกค้าเลือกทั้งแบบรายเที่ยว (Single Trip) และแบบรายปี (Annual Multi-Trip) เบี้ยประกันแบบรายเที่ยวเริ่มต้นที่ 235 บาท สำหรับระยะเวลาเดินทาง 1-4 วัน และเบี้ยประกันแบบรายปีอยู่ที่ 2,468 บาท เพื่อคุ้มครองการเดินทางหลายครั้ง โดยการเดินทางแต่ละครั้งสูงสุดไม่เกิน 180 วัน
ทั้งนี้ผู้เอาประกันภัยจะต้องมีอายุระหว่าง 1-85 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่เริ่มเอาประกันภัย ส่วนรายละเอียดความคุ้มครองการเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินหรือการเคลื่อนย้ายกลับประเทศ สูงสุดถึง 3 ล้านบาท, คุ้มครองการเสียชีวิตและการรักษาพยาบาลในต่างประเทศสูงถึง 1.5 ล้านบาท, การเลื่อนหรือบอกเลิกการเดินทางสูงสุด 15,000 บาท
 

: แสดงความคิดเห็น :

Scroll To Top