กองทุนเด่น


บทความ ล่าสุด

1 สิงหาคม 2560

บลจ.กสิกรฯ ออกกองตราสารหนี้ไทย-ตปท.อายุ 3 ปี เสนอขาย 1-4 ส.ค.60

นายชัชชัย สฤษดิ์อภิรักษ์ รองกรรมการผู้จัดการและประธานบริหารการลงทุนตราสารหนี้ บลจ.กสิกรไทย เปิดเผยว่า ในระหว่างวันที่ 1-4 ส.ค.60 จะเสนอขายกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 3 ปี A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (KFI3YA-AI) ประมาณการผลตอบแทนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนคาดว่าจะได้รับที่ 3.05% ต่อปี โดยจะลงทุนในตราสารหนี้ทั้งในและต่างประเทศ และกองทุนมีอายุโครงการประมาณ 3 ปี เหมาะเป็นทางเลือกสำหรับผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนได้ยาวขึ้น เพื่อเพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนที่สูงขึ้น ทั้งนี้ กองทุนดังกล่าวมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน 
          กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 3 ปี A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (KFI3YA-AI) จะเน้นการลงทุนในหุ้นกู้ของบริษัทในประเทศไทย และบางส่วนจะลงทุนในหุ้นกู้ของบริษัทในต่างประเทศ โดยเบื้องต้นจะลงทุนในหุ้นกู้ที่ออก โดย บมจ.แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ (GOLD),  หุ้นกู้ที่ออกโดย บมจ.เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง (ASK), และหุ้นกู้ที่ออกโดยบ บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น (SC) ซึ่งทั้งหมดได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจาก TRIS ที่ระดับ BBB+ 
          นอกจากนี้ยังลงทุนในหุ้นกู้ที่ออกโดย บมจ.เมืองไทย ลิสซิ่ง (MTLS), และหุ้นกู้ที่ออกโดย Kolao Holdings Singapore Pte. Ltd., ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจาก TRIS ที่ระดับ BBB และ BBB- ตามลำดับ รวมถึงจะลงทุนในหุ้นกู้ที่ออกโดย บมจ.ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ (WHAUP) ซึ่งได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจาก Fitch ประเทศไทย ที่ระดับ BBB+ 
          ทั้งนี้ กองทุนดังกล่าวจะมีการจ่ายผลตอบแทนโดยการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติทุกๆ 6 เดือน และผู้ลงทุนต้องลงทุนด้วยเงินขั้นต่ำ 1,000,000 บาท
          นายชัชชัย กล่าวต่อไปว่า นอกเหนือจากกองทุน KFI3YA-AI ดังกล่าวแล้ว เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในระยะเวลา 6 เดือน-1 ปี บลจ.กสิกรไทยยังเปิดเสนอขายกองทุนใหม่ ในระหว่างวันที่ 1-7 ส.ค.60 ได้แก่ กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี DH (KFF1YDH) ประมาณการผลตอบแทนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนคาดว่าจะได้รับที่ 1.55% ต่อปี และกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6 เดือน DR (KFF6MDR) ประมาณการผลตอบแทนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนคาดว่าจะได้รับที่ 1.40% ต่อปี  
          โดยทั้ง 2 กองทุนดังกล่าว เบื้องต้นคาดว่าจะเข้าไปลงทุนในเงินฝาก China Construction Bank Corporation, เงินฝาก Agricultural Bank of China, เงินฝาก Bank of China, บัตรเงินฝาก ICBC Ltd., และบัตรเงินฝาก Bank of Communications, สาธารณรัฐประชาชนจีน นอกจากนี้ยังคาดว่าจะลงทุนในตราสารหนี้ Malayan Banking Berhad, ประเทศมาเลเซีย ทั้งนี้กองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน และผู้ลงทุนสามารถลงทุนด้วยเงินขั้นต่ำเพียง 500 บาท
          ทั้งนี้ บลจ.กสิกรไทย ยังได้เพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนต่อเนื่องให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนกับกองทุนตราสารหนี้แบบที่มีกำหนดอายุโครงการ (Fixed Term Fund) ของบลจ.กสิกรไทย ซึ่งเมื่อกองทุนครบกำหนดอายุโครงการ บริษัทจัดการจะนำเงินค่าขายคืนอัตโนมัติไปซื้อหน่วยลงทุนที่ผู้ลงทุนเลือกได้กองทุนใดกองทุนหนึ่งใน 3 กองทุน คือ กองทุนเปิดเค ตลาดเงิน (K-MONEY) กองทุนเปิดเค ตราสารรัฐระยะสั้น (K-TREASURY) หรือกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้น (K-SF) ของบลจ.กสิกรไทย 

รายการย้อนหลัง

Scroll To Top