กองทุนเด่น


บทความ ล่าสุด

25 สิงหาคม 2560

MAJOR เสนอขายหุ้นกู้ 1 พันลบ.อายุ 5 ปี ดอกเบี้ย 2.80% ให้รายใหญ่ 8, 11 ก.ย.นี้

บมจ.เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป (MAJOR) ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2560 มูลค่าไม่เกิน 1,000 ล้านบาท อายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 กำหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.80 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ในระหว่างวันที่ 8 และ 11 ก.ย. นี้ โดยมีธนาคารกสิกรไทย เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ 
          อย่างไรก็ตาม ระหว่างนี้รอการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้  
          บริษัทจะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ไปใช้ในการชำระคืนเงินกู้ และ/หรือ เพื่อใช้ในการขยายกิจการ

รายการย้อนหลัง

Scroll To Top