กองทุนเด่น


บทความ ล่าสุด

31 มกราคม 2561

บัวหลวงออกกองตราสารหนี้ BP4/18 อายุ 6 เดือน 1.30% ต่อปี

 

บลจ.บัวหลวง ออกกองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส 4/18 (BP4/18) โดยเสนอขายหน่วยลงทุนให้ประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) ระหว่างวันที่  31 ม.ค. – 6 ก.พ. 61 โดยกองทุน BP 4/18 อายุประมาณ 6 เดือน ประมาณการผลตอบแทน 1.30% ต่อปี ขนาดโครงการ 7,000 ล้านบาท

          สำหรับกองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส 4/18 เน้นลงทุนในตราสารแห่งหนี้ต่างประเทศ และหรือเงินฝากต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV โดยจะลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และหรือภาคเอกชน ในระดับ Investment grade                    

รายการย้อนหลัง

Scroll To Top