กองทุนเด่น


บทความ ล่าสุด

1 กุมภาพันธ์ 2561

MFC จ่ายปันผลๆ 12 กองทุน รวมกว่า 177 ล้านบาทนางสาวประภา ปูรณโชติ กรรมการ ผู้จัดการ บลจ. เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า เอ็มเอฟซีจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างๆ 12 กองทุน รวมกว่า 177 ล้านบาท สำหรับผลการดำเนินงานช่วงวันที่ 1 มกราคม 2560-31 ธันวาคม 2560 โดยมีอัตราเงินปันผลต่อหน่วยลงทุนดังนี้
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี-บีทีอินคัมโกรทฟันด์ (M-BT) 1.97 บาท
กองทุนเปิด เอ็มเอฟซีเฟล็กซิเบิลฟันด์ (MFX) 1.67 บาท
กองทุนเปิด กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี แฮปปี้ ดี ไฟฟ์ ฟันด์ (HAPPY D5) 0.7140 บาท
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อิสลามิก ฟันด์ (MIF) 0.47 บาท
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีเพิ่มค่าหุ้นระยะยาว (MV-LTF) 1.10 บาท
กองทุนเปิดสินภิญโญสี่ (SF4) 0.85 บาท
กองทุนเปิดรุ่งโรจน์หนึ่ง (RRF1) 0.45 บาท
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ท ฟิกซ์ อันคัม (SMART) 0.0389 บาท
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล อัลฟ่า ฟันด์ (MGA) 0.33 บาท
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล สมาร์ท ฟันด์ (MGS) 0.29 บาท
ทั้ง 10 กองทุนจ่ายเงินปันผลเมื่อวันที่ 26 มกราคม
ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีรายชื่อในวันปิดสมุดทะเบียนเมื่อวันที่ 12 มกราคมนี้
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล อิควิตี้ ฟันด์ (MGE) 0.31 บาท
จ่ายปันผลในวันที่ 8 กุมภาพันธ์นี้
ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีรายชื่อในวันปิดสมุดทะเบียนเมื่อวันที่ 26 มกราคมนี้
กองทุนเปิด M-PROP DIV จ่ายเงินปันผลหน่วยลงทุนละ 0.1153 บาท
ในวันที่ 26 มกราคมนี้ สำหรับผลการดำเนินงานช่วงวันที่ 1 ตุลาคม 2560-29 ธันวาคม 2560
ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีรายชื่อในวันปิดสมุดทะเบียนเมื่อวันที่ 17 มกราคมนี้

ทีวีการเงินธนาคาร

รายการย้อนหลัง

Scroll To Top