กองทุนเด่น


บทความ ล่าสุด

25 กันยายน 2560

กองทุนบัวหลวง เปิดตัวกองทุน B-THAICG เน้นลงทุนในธุรกิจที่มีธรรมาภิบาล เปิดขาย 25 ก.ย.-2 ต.ค.นี้

นางวรวรรณ ธาราภูมิ กรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้เปิดตัวกองทุนรวมบัวหลวงหุ้นธรรมาภิบาลไทย หรือ B-THAICG โดยเริ่มเปิดขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ในระหว่างวันที่ 25 กันยายน – 2 ตุลาคมนี้ โดยเริ่มลงทุนขั้นต่ำ 500 บาท ซึ่ง B-THAICG  เป็นกองทุนรวมที่มีจุดประสงค์ให้ผู้สนใจลงทุนได้ร่วมสนับสนุนธุรกิจไทยที่มีธรรมาภิบาล ซึ่งเป็นหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจสามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงในระยะยาว
          กองทุน B-THAICG มีนโยบายลงทุนในหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) ที่มีการกำกับกิจการที่ดี โดยพิจารณาจากการจัดอันดับคะแนน CG Scoring ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย นอกจากนี้บริษัทที่ลงทุนยังต้องได้การรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (CAC) โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
          นางวรวรรณ กล่าวอีกว่า บริษัทฯ ยังมีนโยบายที่จะนำเงิน 40% ของค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนที่เรียกเก็บจากกองทุน B-THAICG บริจาคให้กับองค์กรหรือโครงการที่ส่งเสริมธรรมาภิบาลไทย และ/หรือ ส่งเสริมการต่อต้านคอร์รัปชั่น อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยจัดตั้งคณะกรรมการร่วม เพื่อเป็นผู้พิจารณาการบริจาคอย่างเหมาะสม
          “การลงทุนในกองทุนรวม B-THAICG จึงเท่ากับได้ร่วมกันทำความดีถึง 2 อย่าง ทำดีแรก คือ ลงทุนในหุ้นของกิจการที่มีบรรษัทภิบาลที่ดี ร่วมกันสนับสนุนธุรกิจที่ดี และทำดีที่สอง คือ เงินค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน ทางบริษัทฯ ก็จัดสรรบางส่วนไปสนับสนุนโครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมธรรมาภิบาล และการต่อต้านคอร์รัปชั่น จึงเท่ากับได้ร่วมกันผลักดันให้ประเทศไทยมีธุรกิจที่ดีอีกทางด้วย” นางวรวรรณ กล่าว
          ด้านนางสาวพจณี คงคาลัย ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ (BBL) กล่าวว่า กองทุน B-THAICG ถือเป็นหนึ่งโอกาสที่คนไทยจะได้ร่วมกับสนับสนุนธุรกิจที่ดี มีธรรมาภิบาล โดยผู้สนใจสามารถจองซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน B-THAICG เป็นครั้งแรก ได้ที่ธนาคารกรุงเทพ กว่า 1,000 สาขา ทั่วประเทศ และถือเป็นความภูมิใจของธนาคารกรุงเทพในฐานะ “เพื่อนคู่คิด” ที่ได้ร่วมนำเสนอทางเลือกการลงทุนที่ดีให้แก่ลูกค้า เหมาะกับการลงทุนอย่างยั่งยืนในระยะยาว 
          กองทุนหุ้นธรรมาภิบาลไทยถือเป็นการรวมพลังร่วมกันของอุตสาหกรรมจัดการกองทุน ที่ต้องการเห็นสังคมไทยดีขึ้นในระยะยาว โดยในเบื้องต้นมี 11 บริษัทที่ออกกองทุนนี้ ได้แก่ กองทุนบัวหลวง บลจ.กรุงไทย บลจ.กรุงศรี บลจ.ทหารไทย บลจ.ทาลิส บลจ.ทิสโก้ บลจ.ไทยพาณิชย์ บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) บลจ.กสิกรไทย บลจ.เอ็มเอฟซี และบลจ.บางกอกแคปปิตอล ซึ่งจะทำการทยอยเปิดขายหน่วยลงทุนครั้งแรกภายในไตรมาส 3 และ 4 ของปีนี้
 

รายการย้อนหลัง

Scroll To Top