Money Delivery...นิวส์ทอล์ค วาไรตี้

รอบรู้ ล้วงลึก เศรษฐกิจรอบวัน ทันตลาดเงิน ตลาดทุน เข้าถึงสถานการณ์วันต่อวัน สด...ตรงจากกอง บก.การเงินธนาคาร

รูปแบบรายการ มี 4 ช่วง ดังนี้

MONEY Round up

ย่อยข่าวเศรษฐกิจ การเงิน การลงทุน ทั้งใน/ต่างประเทศในรอบวัน

MONEY Update

สรุปข่าวรอบวันทั้งในและต่างประเทศ

Derivative Invest

สัมภาษณ์สดวางแผนการลงทุนในตลาดอนุพันธ์

Money Exclusive

สนทนาเจาะลึกประเด็นร้อน กับผู้เชี่ยวชาญภาคเศรษฐกิจ การเงิน การลงทุน

Money Zoom Up

คุยออกรสกับโปรโมชั่น สิทธิประโยชน์ บริการ และผลิตภัณฑ์ทางการเงิน


รายการสด
view |

รายการย้อนหลัง

Scroll To Top