คุยกันหลังไมค์


บทความ ล่าสุด

8 ธันวาคม 2560

อาทิตย์ นันทวิทยา คว้ารางวัลนักการเงินแห่งปี 2560

          อาทิตย์ นันทวิทยา กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) คว้ารางวัล "นักการเงินแห่งปี 2560 Financier of the Year 2017" จากวารสารการเงินธนาคาร ด้วยคุณสมบัติของการเป็นนักการเงินครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การพิจารณา 4 ด้าน สะท้อนความเป็นผู้นำองค์กรได้อย่างชัดเจน โดยเฉพาะการผลักดันให้องค์กรที่มีอายุกว่า 110 ปี มีการปรับตัวครั้งใหญ่พร้อมรับมือกับความท้าทายสำคัญใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นทั่วโลก ทั้งจากเทคโนโลยี่ทางการเงิน สภาพแวดล้อมการดำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ตอบรับกระแสดิจิทัลเพื่อไปสู่เป้าหมายของการเป็น ธนาคารที่น่าชื่นชมที่สุด The Most Admired Bank และสามารถเติบโตเป็นผู้นำได้อย่างยั่งยืน 
          คณะกรรมการตัดสินรางวัล "นักการเงินแห่งปี" ของ วารสารการเงินธนาคารได้ลงเป็นมติมอบรางวัลเกียรติยศ "นักการเงินแห่งปี 2560 Financier of the Year 2017" ให้ นายอาทิตย์ นันทวิทยา กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ด้วยผลงานที่โดดเด่นผ่านคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์การพิจารณาครบถ้วนทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ เป็นนักการเงินที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลและทันสมัย, เป็นนักการเงินมืออาชีพที่มีความซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพ, เป็นนักการเงินที่สร้างความเจริญเติบโตให้กับองค์กรและทำคุณประโยชน์ต่อส่วนรวม และเป็นนักการเงินที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม 
          คณะกรรมการตัดสินนักการเงินแห่งปีได้กลั่นกรองและพิจารณาอย่างเข้มข้นมีความเห็นที่สอดคล้องกันว่า นายอาทิตย์ นันทวิทยา เป็นผู้บริหารธนาคารที่มีเป็นนักการเงินที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลและทันสมัย มีผลงานโดดเด่นสามารถขับเคลื่อนองค์กรให้การเปลี่ยนแปลงและไปข้างหน้าทำให้องค์กรมีความก้าวหน้าทันสมัย จากการตัดสินใจผลักดันให้องค์กร อย่างธนาคารไทยพาณิชย์ที่มีอายุกว่า 110 ปี มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เพื่อรับมือกับความท้าทายใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในทุกจุดทั่วโลก 
          ซึ่งความท้ายทายที่เกิดขึ้นนี้ยากแก่การคาดเดาว่าจะเกิดอะไรในอนาคต และอุตสาหกรรมการเงินก็กำลังเผชิญกับความท้าทายนี้ ทั้งการเกิดขึ้นใหม่ของเทคโนโลยีทางการงิน Fin Tech สภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไปจากนโยบายของภาครัฐที่มุ่งให้เกิดสังคมไร้เงินสด แม้กระทั่งพฤติกรรมของลูกค้าผู้บริโภคที่ตอบรับกระแสดิจิทัลอย่างมากและรวดเร็ว จึงได้มีการปรับวิสัยทัศน์ในการมุ่งสู่การเป็นธนาคารที่น่าชื่นชมที่สุด The Most Admired Bank เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินธุรกิจของธนาคารสามารถสร้างสมดุลและเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียหลักทุกกลุ่ม 
          นายอาทิตย์ ได้ทุ่มเทศักยภาพของตัวเองที่มีอยู่ให้กับงานในทุกจุดโดยเฉพาะในกระบวนการเปลี่ยนผ่านองค์กร ภายใต้โครงการ SCB Transformation ซึ่งเป็นการปรับยุทธศาสตร์และแนวทางการดำเนินธุรกิจครั้งใหญ่โดยมุ่งเน้นการปรับปรุงรากฐานของทั้งองค์กร ทั้งที่เกี่ยวกับบุคลากร กระบวนการทำงาน ที่ต้องมีการเตรียมความพร้อมพนักงานให้สามารถปรับตัวไปพร้อมๆกับเทคโนโลยี่ ท่ามกลางการทำงานอย่างมีความสุขและภาคภูมิใจที่ได้เป็นพนักงานไทยพาณิชย์ เพราะเชื่อมั่นว่า ความสำเร็จที่ยั่งยืนเริ่มจากความสุขของพนักงาน 
          รวมทั้ง มีการลงทุนกว่า 40,000 ล้านบาท ในโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี่ ที่เน้นการวางรากฐานทางเทคโนโลยี่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง เพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการของธนาคารให้สามารถตอบรับกระแสเทคโนโลยี่ยุคดิจิตัลอย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นการใส่ Smart Function หรือ Capability ต่างๆ อาทิ แอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือรูปแบบใหม่ การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ ( Big Data Analytics ) บล็อกเชน ฯลฯ 
          นับเป็นการลงทุนด้านเทคโนโลยีที่สูงสุดเท่าที่ธนาคารเคยดำเนินการมา ซึ่งจะช่วยในการต่อยอดผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆของธนาคารได้รวดเร็วยิ่งขึ้น สามารถพัฒนาบริการรูปแบบใหม่ๆบนดิจิตัลแพลตฟอร์มของธนาคารให้สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของลูกค้า พร้อมขับเคลื่อนระบบการชำระเงินเข้าสู่สังคมไร้เงินสดอย่างเป็นรูปธรรมตามแผนยุทธศาสตร์ National e-Payment
นายอาทิตย์ เป็นนักการเงินที่สร้างความเจริญเติบโตให้กับองค์กรและทำคุณประโยชน์ส่วนรวม ที่มุ่งสร้างการเจริญเติบโตของธนาคารในระยะยาวมากกว่าการสร้างผลกำไรเฉพาะหน้า โดยตั้งเป้าหมายว่าจะสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งในทุกด้านเพื่อให้องค์กรสามารถเดินตามยุทธศาสตร์ในการเป็นธนาคารที่น่าชื่นชมที่สุด และเติบโตเป็นผู้นำอย่างยั่งยืน ยังให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่องในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม และทำคุณประโยชน์ต่อส่วนรวม 
          โดยมุ่งมั่นที่จะให้ความรู้ความเข้าใจและวินัยทางการเงินกับคนในสังคม โดยเฉพาะกลุ่มคน Gen Y หรือกลุ่มคนวัยเริ่มต้นทำงาน ซึ่งจากข้อมูลของเครดิตบูโร พบว่า กลุ่มคน Gen Y เป็นกลุ่มคนที่มีแนวโน้มการเป็นหนี้มากที่สุด รวมไปถึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการให้บริการงานขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่มีมาตรฐานสูงขึ้น เพราะการดำเนินธุรกิจธนาคารต้องอยู่บนพื้นฐานของความจริงใจ โปร่งใส ตลอดจนให้บริการเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่ลูกค้า นอกเหนือจากการให้ความสำคัญต่อการสร้างประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้เสียในทุกภาคส่วนครอบคลุมมิติทั้งเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล 
          วารสารการเงินธนาคาร ได้มอบรางวัลเกียรติยศ นักการเงินแห่งปี Financier of the Year ตั้งแต่ ปี 2525 เดิมชื่อรางวัล นายธนาคารแห่งปี เพื่อยกย่องผู้บริหารของธนาคาร ที่มีผลงานโดดเด่นที่สามารถขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตและก้าวหน้า สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ และคำนึงถึงสังคมส่วนรวม ต่อมาได้มีการเปลี่ยนชื่อรางวัลมาเป็น นักการเงินแห่งปี เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้บริหารระดับสูงของสถาบันการเงิน ไม่ว่าจะเป็น บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บริษัทประกันชีวิตประกันภัย รวมไปถึงสถาบันการเงินประเภทอื่นที่มีผลโดดเด่นได้มีโอกาสเป็น นักการเงินแห่งปี เช่นเดียวกัน ที่ผ่านมา รางวัล นักการเงินแห่งปี ได้รับการยอมรับจากภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรธุรกิจ สถาบันการศึกษา ว่าเป็นรางวัลเกียรติยศแห่งความภาคภูมิใจ

บทความย้อนหลัง

Scroll To Top